wizyt: 295942
Przepisy prawne»Na stronie znajdziesz wszystkie obowiązujące obecnie przepisy prawa żywnościowego i paszowego UE oraz prawa polskiego wraz z komentarzem od naszych specjalistów. Wzory dokumentów»Otrzymasz gotowe wzory dokumentów stworzonych w celu spełnienia wymagań prawnych i jakościowych dzięki czemu Twoja dokumentacja będzie w pełni zgodna. E-learning»Dostęp do dziesiątek materiałów szkoleniowych, w zakresie systemu HACCP oraz systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu wybranego szkolenia
Pliki do pobrania 1.Księga Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności2.Procedura - Planowanie, weryfikacja i przegląd systemu3.Zarządzenie Prezesa w sprawie powołania Pełnomocnika ds. SZJIBŻ4.Zarządzenie Prezesa w sprawie powołania Kierownika Zespołu HACCP i Zespołu HACCP5.Polityka kultury jakości i bezpieczeństwa żywności6.Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności7.Model procesowy SZJiBŻ8.Formularz-Cele jakości i bezpieczeństwa żywności9.Formularz-Plan kultury bezpieczeństwa i jakości żywności10.Formularz-Rejestr problemów zgłoszonych przez pracowników11.Formularz-Raport z zebrania zespołu HACCP12.Formularz-Protokół weryfikacji schematu technologicznego13.Formularz-Protokół weryfikacji monitorowania CCP/CP14.Formularz-Protokół z przeglądu systemu15.Formularz-Drzewo decyzyjne - metodyka wyznaczania CCP i CP/oPRP16.Procedura-Nadzór nad dokumentacją17.Formularz-Rejestr wydanych dokumentów18.Formularz- Wniosek o zmianę dokumentu19.Procedura-Polityka Bezpieczeństwa informacji20.Formularz-Upoważnienie do przetwarzania danych21.Formularz-Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych22.Formularz-Oświadczenie o poufności danych23.Formularz-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych24.Formularz-Wykaz obszarów przetwarzania danych25.Formularz-Inwentaryzacja zasobów informatycznych26.Formularz-Protokół z testowania planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego27.Procedura-Nadzór nad zapisami28.Formularz- Rejestr zapisów29.Formularz-Rejestr auditorów wewnętrznych30.Formularz-Analiza ryzyka procesów w celu planowania auditów31.Formularz-Roczny program auditów32.Formularz-Zawiadomienie o audicie i plan auditu33.formularz- Raport z auditu34.Formularz- Raport z inspekcji wewnętrznej35.Procedura- Nadzór nad wyrobem niezgodnym i wycofanie wyrobu niezgodnego36.formularz- Zespół zarządzający wycofaniem produktu z rynku37.Formularz-Arkusz wycofania wyrobów niezgodnych z rynku38.Formularz- Protokół z symulacji wycofania wyrobu niezgodnego z rynku39.Procedura- Działania korekcyjne i korygujące40.Formularz-Karta niezgodności41.Formularz- Rejestr niezgodności42.Procedura- Działania zapobiegawcze43.Formularz- Karta działań zapobiegawczych44.Formularz- Rejestr działań zapobiegawczych45.Procedura- Komunikacja z klientem46.Formularz- Rejestr reklamacji47.Formularz- Karta reklamacyjna48.formularz- Ankieta zadowolenia klienta49.Procedura- Projektowanie50.Formularz- Karta projektu51.Formularz- Plan projektowania52.Procedura - Zakupy53.Formularz- Ocena ryzyka dostaw54.Formularz- Raport z auditu dostawcy55.Formularz- Kwestionariusz dostawcy56.Formularz- Karta oceny dostawcy57.Formularz- Rejestr kwalifikowanych dostawców58.formularz - Karta oceny dostawcy usług59.Formularz - Rejestr kwalifikowanych dostawców usług60.Formularz - Plan monitoringu dostaw61.Procedura- Nadzorowanie produkcji62.Procedura - Nadzór nad alergenami63.Formularz- Wykaz alergenów64.Instrukcja-Kontrola towarów paczkowanych65.Formularz- Raport kontroli towarów paczkowanych66.Formularz- Harmonogram badań67.formularz- Test identyfikowalności od wyrobu do surowca i vece versa68.Procedura - Magazynowanie i transport69.Formularz- Raport transportu70.formularz - Karta mycia i dezynfekcji środka transportu71.Procedura- Zarządzanie zasobami ludzkimi72.Formularz - Karta wymogów kwalifikacyjnych73.Formularz - Karta szkoleń pracownika74.Formularz- Zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla nowozatrudnianego personelu75.formularz - Zakres obowiązków i uprawnień76.formularz- Protokół ze szkolenia77.Formularz- Roczny plan szkoleń78.Formularz - Ocena pracownika79.Formularz - Ocena kierownika80.Procedura- Zarządzanie infrastrukturą81.Formularz - Karta maszyny/ urządzenia82.Formularz - Plan przeglądów, konserwacji i remontów83.Formularz- Wykaz smarów i olejów używanych do konserwacji maszyn produkcyjnych84.Procedura - Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów85.Formularz- Rejestr wyposażenia do monitorowania i pomiarów w laboratorium86.formularz - Rejestr wyposażenia do monitorowania i pomiarów stosowanego przy produkcji87.Formularz - Karta wyposażenia do monitorowania i pomiarów88.Procedura- Gotowość na wypadek awarii oraz obrona żywności (Food Defence)89.Formularz - Sztab kryzysowy90.Formularz - Ocena Ryzyka Food Defence91.Formularz - Lista środków ograniczających zaistnienie ryzyka Food Defence92.Formularz- Protokół z testowania gotowości na wypadek incydentu bądź sytuacji awaryjnej93.Formularz - Ocena obszarów zakładu metodą CARVER+Shock94.Procedura - Program warunków wstępnych95.Formularz- Rejestr osób wchodzących na teren zakładu96.Formularz- Oświadczenie osoby odwiedzającej zakład97.Formularz- Protokół mycia i dezynfekcji98.Formularz - Karta rozchodu środków do mycia i dezynfekcji99.Instrukcja - Utrzymanie czystości otoczenia zakładu100.Formularz - Kontrola czystości w otoczeniu zakładu101.Instrukcja - Nadzór nad wyeliminowaniem ryzyka zanieczyszczenia chemicznego102.Formularz - Wykaz środków chemicznych103.Formularz - Wykaz smarów i olejów używanych do konserwacji maszyn produkcyjnych104.Instrukcja - Zabezpieczenie produktu przed zanieczyszczeniem fizycznym – metalem, szkłem, plastikiem, drewnem105.Formularz - Wykaz szkła, plastiku w pomieszczeniach106.Instrukcja - Kontrola stanu sanitarno – higienicznego przed rozpoczęciem produkcji107.Formularz - Protokół kontroli stanu sanitarnego i higienicznego przed rozpoczęciem produkcji108.Instrukcja - Pobieranie próbek dla sprawdzenia czystości oraz dezynfekcji w zakładzie109.Formularz - harmonogram wymazów110.Formularz - Arkusz monitorowania zdrowia i higieny pracownika111.Instrukcja - Kontrola zdrowia i higieny pracowników przed rozpoczęciem produkcji
subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.