wizyt: 356550
Przepisy prawne»Na stronie znajdziesz wszystkie obowiązujące obecnie przepisy prawa żywnościowego i paszowego UE oraz prawa polskiego wraz z komentarzem od naszych specjalistów. Wzory dokumentów»Otrzymasz gotowe wzory dokumentów stworzonych w celu spełnienia wymagań prawnych i jakościowych dzięki czemu Twoja dokumentacja będzie w pełni zgodna. E-learning»Dostęp do dziesiątek materiałów szkoleniowych, w zakresie systemu HACCP oraz systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu wybranego szkolenia
Pliki do pobrania 1.F2 PSA-6-1 Rejestr niezgodności2.PS B 3-1 Zakupy-20233.PS C3 1 Program_Warunków_Wstępnych-20234.PS C2-3-Gotowośc na wypadek awarii oraz Food Defence -20235.PS C2-2 Nadzorowanie sprzętu kontrolno-pomiarowego -20236.PS C2 1 Zarządzanie infrastrukturą-20237.PS C1-1 Zarządzanie zasobami ludzkimi-20238.PS B5 Magazynowanie i transport -20239.PS B-4-2- Nadzór nad alergenami-202310.PS B 4 1 - Nadzorowanie produkcji -202311.PS B2 1 Projektowanie-202312.PROCEDURA B1-1 Komunikacja z klientem-202313.F 3 PS A8 Plan ograniczenia oszustwa produktowego -202314.F 2 PS A8 Ocena prawdopodobieństwa zafałszowania-202315.F 1 PS A8 Lista źródeł danych -202316.PS A 8 Ocena ryzyka zafałszowań -202317.PS A7 1 Działania zapobiegawcze-202318.PS A 6-1 Działania korekcyjne i korygujące-202319.PS A5-1 Nadzór nad wyrobem niezgodnym i wycofanie wyrobu z rynku -202320.PS A 4 1 - Audity wewnętrzne-202321.PS A 3 1 Nadzór nad zapisami-202322.PS A2 1 Nadzór nad dokumentacją-202323.Polityka Kultury Jakości i Bezpieczeństwa Żywności -202324.F 2 Plan kultury jakości i bezpieczeństwa żywnosci 202325.F 8 PS Kwestionariusz oceny wdrożenia Kultury bezpieczeństwa żywności -202326.Procedura - Planowanie, weryfikacja i przegląd systemu27.Księga Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności28.Zarządzenie Prezesa w sprawie powołania Pełnomocnika ds. SZJIBŻ29.Zarządzenie Prezesa w sprawie powołania Kierownika Zespołu HACCP i Zespołu HACCP30.Polityka kultury jakości i bezpieczeństwa żywności31.Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności32.Model procesowy SZJiBŻ33.Formularz-Cele jakości i bezpieczeństwa żywności34.Formularz-Plan kultury bezpieczeństwa i jakości żywności35.Formularz-Rejestr problemów zgłoszonych przez pracowników36.Formularz-Raport z zebrania zespołu HACCP37.Formularz-Protokół weryfikacji schematu technologicznego38.Formularz-Protokół weryfikacji monitorowania CCP/CP39.Formularz-Protokół z przeglądu systemu40.Formularz-Drzewo decyzyjne - metodyka wyznaczania CCP i CP/oPRP41.Formularz-Rejestr wydanych dokumentów42.Formularz- Wniosek o zmianę dokumentu43.Procedura-Polityka Bezpieczeństwa informacji44.Formularz-Upoważnienie do przetwarzania danych45.Formularz-Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych46.Formularz-Oświadczenie o poufności danych47.Formularz-Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych48.Formularz-Wykaz obszarów przetwarzania danych49.Formularz-Inwentaryzacja zasobów informatycznych50.Formularz-Protokół z testowania planu ciągłości działania na wypadek dysfunkcji systemu informatycznego51.Formularz- Rejestr zapisów52.Formularz-Rejestr auditorów wewnętrznych53.Formularz-Analiza ryzyka procesów w celu planowania auditów54.Formularz-Roczny program auditów55.Formularz-Zawiadomienie o audicie i plan auditu56.formularz- Raport z auditu57.Formularz- Raport z inspekcji wewnętrznej58.formularz- Zespół zarządzający wycofaniem produktu z rynku59.Formularz-Arkusz wycofania wyrobów niezgodnych z rynku60.Formularz- Protokół z symulacji wycofania wyrobu niezgodnego z rynku61.Formularz-Karta niezgodności62.Formularz- Karta działań zapobiegawczych63.Formularz- Rejestr działań zapobiegawczych64.Procedura- Komunikacja z klientem65.Formularz- Rejestr reklamacji66.Formularz- Karta reklamacyjna67.formularz- Ankieta zadowolenia klienta68.Procedura- Projektowanie69.Formularz- Karta projektu70.Formularz- Plan projektowania71.Procedura - Zakupy72.Formularz- Ocena ryzyka dostaw73.Formularz- Raport z auditu dostawcy74.Formularz- Kwestionariusz dostawcy75.Formularz- Karta oceny dostawcy76.Formularz- Rejestr kwalifikowanych dostawców77.formularz - Karta oceny dostawcy usług78.Formularz - Rejestr kwalifikowanych dostawców usług79.Formularz - Plan monitoringu dostaw80.Formularz- Wykaz alergenów81.Instrukcja-Kontrola towarów paczkowanych82.Formularz- Raport kontroli towarów paczkowanych83.Formularz- Harmonogram badań84.formularz- Test identyfikowalności od wyrobu do surowca i vece versa85.Procedura - Magazynowanie i transport86.Formularz- Raport transportu87.formularz - Karta mycia i dezynfekcji środka transportu88.Procedura- Zarządzanie zasobami ludzkimi89.Formularz - Karta wymogów kwalifikacyjnych90.Formularz - Karta szkoleń pracownika91.Formularz- Zaświadczenie o odbyciu szkolenia dla nowozatrudnianego personelu92.formularz - Zakres obowiązków i uprawnień93.formularz- Protokół ze szkolenia94.Formularz- Roczny plan szkoleń95.Formularz - Ocena pracownika96.Formularz - Ocena kierownika97.Formularz - Karta maszyny/ urządzenia98.Formularz - Plan przeglądów, konserwacji i remontów99.Formularz- Wykaz smarów i olejów używanych do konserwacji maszyn produkcyjnych100.Formularz- Rejestr wyposażenia do monitorowania i pomiarów w laboratorium101.formularz - Rejestr wyposażenia do monitorowania i pomiarów stosowanego przy produkcji102.Formularz - Karta wyposażenia do monitorowania i pomiarów103.Formularz - Sztab kryzysowy104.Formularz - Ocena Ryzyka Food Defence105.Formularz - Lista środków ograniczających zaistnienie ryzyka Food Defence106.Formularz- Protokół z testowania gotowości na wypadek incydentu bądź sytuacji awaryjnej107.Formularz - Ocena obszarów zakładu metodą CARVER+Shock108.Procedura - Program warunków wstępnych109.Formularz- Rejestr osób wchodzących na teren zakładu110.Formularz- Oświadczenie osoby odwiedzającej zakład111.Formularz- Protokół mycia i dezynfekcji112.Formularz - Karta rozchodu środków do mycia i dezynfekcji113.Instrukcja - Utrzymanie czystości otoczenia zakładu114.Formularz - Kontrola czystości w otoczeniu zakładu115.Instrukcja - Nadzór nad wyeliminowaniem ryzyka zanieczyszczenia chemicznego116.Formularz - Wykaz środków chemicznych117.Formularz - Wykaz smarów i olejów używanych do konserwacji maszyn produkcyjnych118.Instrukcja - Zabezpieczenie produktu przed zanieczyszczeniem fizycznym – metalem, szkłem, plastikiem, drewnem119.Formularz - Wykaz szkła, plastiku w pomieszczeniach120.Instrukcja - Kontrola stanu sanitarno – higienicznego przed rozpoczęciem produkcji121.Formularz - Protokół kontroli stanu sanitarnego i higienicznego przed rozpoczęciem produkcji122.Instrukcja - Pobieranie próbek dla sprawdzenia czystości oraz dezynfekcji w zakładzie123.Formularz - harmonogram wymazów124.Formularz - Arkusz monitorowania zdrowia i higieny pracownika125.Instrukcja - Kontrola zdrowia i higieny pracowników przed rozpoczęciem produkcji
subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.