HACCP
Nie jestes zalogowany
Liczba osób, które odwiedziły stronę: : 212508 | kontakt
Kontakt

logowanie

Login: Hasło:

zamówienie

subskrypcja

Jeśli chcesz otrzymywać infor- macje o pojawiających się na stronie nowościach wpisz poniżej swój adres e-mail i kliknij wyślij.

e-mail:


Zapraszamy na szkolenie FOOD DEFENCE - ochrona żywności przed celowym skażeniem, które odbędzie się w Warszawie w dniu 07.02.2017 w Centrum konferencyjnym Atrium Tower-Al. Jana Pawła II nr 25. Koszt szkolenia 400,- + 23% VAT.

Zapisy pod nr telefonu 604 502 321

Zapraszamy do zakupu programu komputerowego - Znakowanie Żywności w cenie 984,- zł.  

Program służy do projektowania i oceny etykiet środków spożywczych zgodnie z wymaganiami Rozp. WE 1169/2011. Szczegóły na stronie www.znakowanie-zywnosci.com.pl

Świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie przygotowania zakładów branży spożywczej do eksportu żywności do USA. Przygotowujemy również zakłady do inspekcji władz sanitarnych USA: FDA i FSIS

SYSTEMY JAKOŚCI BEZ BIUROKRACJI- oferujemy nowy innowacyjny program komputerowy do nadzorowania dokumentacji i zapisów w formie elektronicznej wraz z szablonami dokumentów zgodnych z HACCP, BRC-6, IFS-6, ISO 22000. Szczegóły w zakładce PROGMATE DOCs Quality

Zapraszamy do korzystania z wzorów dokumentacji zgodnej z wymaganiami BRC FOR FOOD SAFETY-wersja 6 w zakładce wzory dokumentacji-BRC

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami prawnymi o znakowaniu  wyrobów spożywczych -Rozp. UE 1169/2011 i nowymi przepisami dotyczącymi substancji dodatkowych-rozp. 1129/2011

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej PHU MEGA-WET: http://www.mega-wet.com.pl/

 Oferujemy bogatą oferte szkoleń w zakresie ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC, IFS, HACCP, w tym szkolenia dla Zespołow HACCP, Pełnomocnika ds SZJ oraz dla auditorów wewnętrznych oraz pracowników-szczególy w zakładce "Szkolenia"


Tylko u nas dostępne wzory procedur i instrukcji oraz formularzy zgodnych z wymaganiami BRC-6 i IFS-6

Zapraszamy do korzystania ze wzorów dokumentacji systemu HACCP dla róznych branż przemysłu spożywczego: m. inn. rzeźni, masarni, piekarni, cukierni, restauracji, sklepów spożywczych


W zakładce wymagania prawne dostępna pełna baza przespiśów prawnych w zakresie prawa żywnościowego i paszowego, która jest raz w tygodniu aktualizowana.

Regulamin usługi lex-haccp.pl

§ 1. DEFINICJE

1.1 www. lex-haccp.pl - platforma doradczo - szkoleniowa prowadzona przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą: PHU MEGA-WET Zbigniew Czerwiński z siedzibą ul. Wodna 3, 62-100 Wągrowiec działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 2157/7/93 w Urzędzie Miasta w Wągrowcu.

§ 2. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

2.1 Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przelewu/opłaty za korzystanie z serwisu lex-haccp.pl na konto PHU MEGA-WET. Dokonanie wpłaty oznacza również akceptację niniejszego regulaminu.

2.2 Za chwilę dokonania zakupu uważa się moment otrzymania należności na konto PHU MEGA-WET

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1 Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę w różnych miejscach, bez ograniczeń terytorialnych, będąca Zarejestrowanym Użytkownikiem lex-haccp.pl.

3.2 W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, muszą one posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3.3 Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia klient otrzyma fakturę pro-forma wraz z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty. Po dokonaniu wpłaty klient otrzyma fakturę VAT wraz z loginem i hasłem umożliwiającym korzystanie z platformy przez 30 dni.

3.4 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez PHU MEGA-WET, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, PHU MEGA-WET ma prawo niezwłocznie zablokować konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji PHU MEGA-WET podejmie również wszelkie działania prawne zmierzające do naprawienia poniesionej szkody

3.5 Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w terminie 7 dni. Wypowiedzenie umowy musi nastąpić w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy i zaprzestania korzystania z Usługi, zwracane są pieniądze proporcjonalnie do czasu korzystania z usługi

3.6 Celem uzyskania zwrotu pieniędzy należy wysłać listem poleconym pismo z podaniem numeru konta bankowego i zgodą na wystawienie faktury VAT i faktury korygującej bez podpisu odbiorcy.

§ 4. REJESTRACJA

4.1 Rejestracja osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana po podaniu nazwy (firmy spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z lex-haccp.pl, adresu siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numeru identyfikacji podatkowej NIP.

4.2 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest PHU MEGA-WET, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

4.3 Zabrania się korzystania z platformy doradczo szkoleniowej lex-haccp.pl przez innych Użytkowników oraz odstępowania swojego loginu i hasla innym osobom. Użytkownik powinien dochować szczególnej staranności w celu ochrony swojego hasła dostępu do Usługi. PHU MEGA-WET nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika w/w hasła oraz późniejsze działania lub zaniechania dokonane przy użyciu tego hasła.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Administratorem danych osobowych jest PHU MEGA-WET Zbigniew Czerwiński z siedzibą w 62-100 Wągrowiec (dalej MEGA-WET). MEGA-WET przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adres, adresu e-mail, nr telefonu, NIP.

5.2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu realizacji zamówienia. MEGA-WET będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz MEGA-WET. Ponadto MEGA-WET będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 • Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: biuro@mega-wet.com.pl

5.3 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od PHU MEGA-WET, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

§ 6. POUFNOŚĆ

6.1 Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 7. PODATKI, CENY

7.1 Ceny usług:

 • Stały dostęp i bieżąca aktualizację wymagań prawa żywnościowego oraz paszowego obowiązującego w Polsce i Unii Europejskiej - abonament miesięczny wynosi 100,- zł. netto +VAT
 • Dostęp do aktualnych wzorów dokumentacji systemu HACCP dla różnych branż przemysłu spożywczego oraz dla przemysłu paszowego w zakresie systemu HACCP, systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006, systemu zgodnego z BRC, systemu zgodnego z IFS – miesięczny dostęp do wszystkich dokumentów wynosi 300,-zł. netto +VAT.
 • E-learnig - szkolenia w zakresie systemu HACCP oraz systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – miesięczny dostęp do wybranych materiałów szkoleniowych: 500,-zł. netto +VAT. Na życzenie klienta wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu wybranego szkolenia

7.2 PHU MEGA-WET wystawia faktury VAT

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ . PHU MEGA-WET

8.1 PHU MEGA-WET nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji wynikające z przyczyn niezależnych od PHU MEGA-WET w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.